Elvárási lehetőség,

Az iskolai honlapokról az elvárások és lehetőségek tükrében | Pedagógiai Folyóiratok

Nóra Az iskolai honlapokról az elvárások és lehetőségek tükrében Az iskolai honlapok egyre fontosabb szerepet töltenek be az intézmények külvilággal folytatott kommunikációjában, ugyanakkor sajátos virtuális közösségi terekké is válnak.

Mérhető szervezeti kommunikáció – nem csak lehetőség, elvárás!

A szerzők az elvárási lehetőség honlapjaiból vett minták alapján mutatják be, milyenek is valójában ma az iskolák honlapjai, és milyen lehetséges funkciókat tölthetnek be az iskolák életében. Részletesen kitérnek az iskolák által szerkesztett és működtetett honlapok tartalmi, formai, technikai követelményeire. Különösen érdekes a tanulmánynak az a része, amely a honlapok helyi fejlesztésű tananyagainak közreadásával foglalkozik, mintegy előrevetítve a tanítás-tanulás individualizálásának e médiumokban rejlő lehetőségeit.

Az iskolai honlapokról a kezdetek óta élénk diskurzus folyik az érintettek körében, ami jól mutatja a téma fontosságát. Ezek lényegében a honlapnak szánt új funkciók betöltéséhez szükséges technikai és tartalmi megújulás általános igényét fejezik ki, ami jogos elvárás lehet.

De — mint majd látni fogjuk — ennek hátterében legtöbbször nem a valós helyi igények, lehetőségek felismerése, hanem az iskolai honlap szerepével kapcsolatos sztereotip elképzelésekből fakadó helytelen mintaválasztás áll. Inkább arra törekedtünk, hogy feltárjuk az iskolai lapok iránti elvárásokban rejlő ellentmondásokat, és új szempontokat vigyünk a témáról folyó diskurzusba.

További cikkek az álláskeresésről

Az alábbiakban először áttekintjük az iskolai honlapok iránti elvárásokat, különös tekintettel az ellentmondások és hiányosságok feltárására. Ezután a honlapok működésének lehetőségeit és korlátait vesszük számba, majd értékeljük a tartalmi elemzés során észlelt fontosabb tendenciákat. Végül a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány, általunk jónak ítélt honlapszerkesztési gyakorlatot, koncepciót.

binarias tanfolyam

Az iskolai honlapokkal szembeni elvárások Az elmúlt években két nagyobb tanulmány vállalkozott az iskolai honlapok helyzetének felvázolására. Az Informatika—Számítástechnika Tanárok Egyesülete elvárási lehetőség az Országos Közoktatási Intézet elemzése Kőrösné őszén, az első nagy honlapkészítési hullám idején jelent meg.

Megjegyzendő — és egyúttal jellemző a webes műfaj gyors változására —, hogy a tanulmány szempontrendszere öt-hat év elteltével már több elvárási lehetőség is elavultnak mondható. A korábbi vizsgálat száz, a későbbi hatvan középiskolai honlap alapján vonta le következtetéseit. Az általános iskolák internetes jelenlétét egyikük sem vizsgálta. Bár nem szolgáltat reprezentatív mintát, de — különösen az elvárások számbavételekor — segítségünkre voltak azok a beszélgetések, amelyeket intézményvezetőkkel, szülőkkel, tanárokkal és diákokkal folytattunk a témáról.

A beszélgetések kivétel nélkül ben történtek. A fent említett vizsgálatokban és a témáról szóló közbeszédben megfogalmazódó elvárások röviden a következő címszavakban foglalhatók össze: elvárási lehetőség honlap minél szélesebb körben informáljon, mutasson vonzó képet az iskoláról a külvilág felé, legyen naprakész, tartalmazzon igényes, tanulást segítő, illetve szakmai anyagokat, legyen interaktív, legyen esztétikus és áttekinthető.

A lista mindkét tanulmányban kiegészül azzal az igénnyel, hogy az iskola külső kapcsolatai  hazai és külföldi elvárási lehetőség is jelenjenek meg, noha ezt csak röviden tárgyalják. Mindezek mellett álljon itt két gyakran hangoztatott sztereotípia kettő a sok közülamelyek nemegyszer kerülnek párba az említett elvárásokkal: Honlapot készíteni, szerkeszteni egyszerű. A mai diákok már az információs társadalomban nőttek fel, nekik sokkal egyszerűbb a honlapkészítés megtanulása, mint a felnőtteknek.

Bár elvárási lehetőség abban, hogy mindez egyszerre megvalósítható volna sőt elvárási lehetőség fentiek láttán talán az a benyomásunk is támadhat, hogy iskolai honlapot készíteni nemhogy nem könnyű, de egyenesen heroikus vállalkozása felsorolt igények első látásra jogosnak tűnnek.

csak annyit kell tudni a bitcoin majmokról

Érdemes azonban tüzetesebben megvizsgálni, mit is érthetünk az egyes címszavakon. Minél szélesebb körben informáljon Itt egy nehezen körvonalazható elvárástömeggel van elvárási lehetőség, amelyben a következő elemek hangsúlyosak: szerepeljen a honlapon az iskola megközelíthetősége, elérhetőségei; a tanárok és a diákok osztályok névsora lehetőleg valamilyen logikai csoportosításban; a tanárok beosztása, szakterülete, elvárási lehetőség, a velük való kapcsolattartás.

Jelenjen meg a diákok osztályok elérhetősége, honlapja; az öregdiákok, egykori tanárok listája a teljesség igényével; tartalmazza az iskola történetét; az iskola szakmai profilját, pedagógiai programját; tájékoztasson a tanév fontos eseményeiről, tennivalóiról az órarendektől egészen az ebédfizetés időpontjáig és a fontosabb történésekről; közöljön részletes információkat a tanári munkaközösségek, diákszervezetek munkájáról, tevékenységéről, eredményeiről stb.

Mutasson vonzó képet az iskoláról a külvilág felé Itt jellemzően egyfajta hozzáállásról van szó. A szempont fontosságát jelzi, hogy a beszélgetések során nemcsak a tanárok és intézményvezetőkhanem a gyerekek és a szülők is ezt tartották a honlap elsődleges feladatának.

Természetesen ennek a célnak a szolgálatába lehet állítani a felsorolt összes elvárást, de speciálisan idesorolhatók a következők: a honlapon szerepeljen a pedagógiai elvárási lehetőség leegyszerűsített, emészthető és lehetőleg minél rövidebb változata; tartalmazza az iskola versenyeredményeit, felvételi statisztikáit; legyenek elérhetők a bekerülés feltételei, az előzetes tájékozódás lehetőségei például a nyílt napok időpontjai.

Az iskolahasználókkal folytatott beszélgetések során e helyütt inkább a marketing, PR kifejezések hangoztak el.

bináris opció top 5

Legyen naprakész Ez legfőképpen az információk frissességét és hasznosságát jelenti. A tanulmányok joggal elvárási lehetőség helyezik a hangsúlyt, hogy a lapon ne szerepeljenek elavult, érdektelen információk. Váljék közösségalkotó és -alakító tényezővé Ez a szempont két eltérő, de egymást nem kizáró felfogást takar.

Az egyik megközelítés szerint a honlap jelenítse meg a közösség belső történéseit képgalériák, élménybeszámolók, aktuális fórumok formájában. A másik felfogás ennél aktívabb, építő funkciót szán a honlapnak, jelesül az elvárási lehetőség és a szülők, a tanárok és a diákok kommunikációját javító, sőt a személyes kommunikációt olykor helyettesítő színteret.

Kapcsolódó bejegyzés

Tartalmazzon igényes, tanulást segítő, illetve szakmai anyagokat Ez a műhelyszemléletű elvárás már a es ISZE—OKI-tanulmányban is nagy hangsúllyal szerepelt. Jellemzően azt jelenti, hogy a tanárok a napi tevékenységet segítő teszteket, segédanyagokat tesznek közzé, továbbá itt publikálják saját tudományos munkásságuk dokumentumait.

Önnek ajánljuk! Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára! Cikksorozatunkban sorra vesszük a munkakörönként legfontosabb felvételi szempontokat. Vagyis ezekkel a konkrét jellemzőkkel mindenképpen rendelkeznünk kell, hogy megszerezzük a megpályázott állást. Nézzük most a marketing területen meghirdetett munkakörök elvárásait!

Az elvárás minimális formában a korábbi évek felvételi vagy érettségi dolgozatainak, versenyfeladatainak a közlését szorgalmazza. Legyen interaktív Interaktivitáson elsősorban azt szokták érteni, hogy az oldalon fórumok, chat, vendégkönyv jelenik meg, továbbá szerepel az elképzelések között az is, hogy a honlapon rejtvényeknek, tanulással kapcsolatos játékoknak kellene helyet kapniuk.

Meg kell jegyezni, hogy Lengyel Rózsa tanulmánya kevésbé emelte ki az interaktivitás szerepét.

Legyen esztétikus és áttekinthető A tanulmányok a honlapok értékelésében elég megengedően kezelik az esztétikum kérdését; a hangsúlyt inkább az egységességre és az átláthatóságra helyezik. A beszélgetések során feltűnt, hogy leginkább az intézményvezetők tartják kiemelkedően gyorsító oscllator bináris opciókban az esztétikumot — elsődlegesen a marketing szempontjából.

Az esztétikai elvárás azonban igazi ingovány, hiszen sem az ISZE—OKI-tanulmány, sem a beszélgetések nem nyújtanak támpontot azzal kapcsolatban, elvárási lehetőség mi nevezhető esztétikusnak ebben a tekintetben talán még mindig új műfajnak számít a világháló. Az áttekinthetőségre, a struktúrára vonatkozóan egy portál típusú elképzelés látszik győzedelmeskedni a vélemények alapján.

Hiányosságok és ellentmondások A fenti elvárások, bár külön-külön elvárási lehetőség ésszerűnek mondhatók, nem kevés ellentmondást hordoznak magukban.

A listának szemmel látható hiányosságai is vannak, amelyek talán abból erednek, hogy az internet elvárási lehetőség és használatáról általánossá vált — ma már konzervatívnak nevezhető — kép valamikor — táján rögzült, így a web későbbi igen jelentős fejleményei nem épültek be a közgondolkodásba.

Az iskolai honlapokról az elvárások és lehetőségek tükrében

Jellemző, hogy az érintettek hol túlbecsülik, hol alábecsülik az internet lehetőségeit. Először talán érdemes sorra venni a hiányosságokat, mert ezek kapcsán hamar érthetővé válnak a lista belső ellentmondásai.

hosszú távú forex stratégia

Az elvárások megfogalmazásakor nem vagy alig játszik szerepet a célok és lehetőségek felmérésén alapulóspecializáció igénye. Az alapvető eszménykép a portál, tehát olyan oldal, amely minél szélesebb körben minél több csoport igényeit szolgálja ki.

A feladat azonban nem lehetetlen — szerencsére a ma használatos eszközök és platformok már számos olyan beépített funkcióval rendelkeznek, melyek megkönnyíthetik a belső kommunikáció mérhetővé tételét.

Ez inkább a kilencvenes évek végére jellemző elképzelés: az elmúlt években az internetes közösség nemkülönben az üzleti szféra felmérte, hogy a portálépítés komoly erőforrásokat igényel, és nem feltétlenül hozza meg a várt eredményt.

A másik szembetűnő hiányosság a hálózati gondolkodás majdnem teljes hiánya. Az uralkodó elképzelés alapvetően pontszerű, azaz mindent a saját honlapon kíván megvalósítani. Hálózatot többnyire csak valamiféle elvárási lehetőség is létező kapcsolatra partneriskolák, nemzetközi kapcsolatok alapozva képes elképzelni; a hálózati terjeszkedést pedig csak a diákok vagy osztályok és a tanárok egyéni honlapjain keresztül látja megvalósíthatónak.

Nem szeretnénk lebecsülni az egyéni honlapok jelentőségét, elvárási lehetőség látni kell, hogy az iskola polgáraitól itt ugyanazt az erőfeszítést várja el kicsiben, amelyet maga is csak jól-rosszul képes teljesíteni. Az elgondolások nem vesznek tudomást azokról a mindenki számára elérhető, ingyenes és legtöbbször az iskolák számára elképzelhetetlenül magas technikai színvonalú szolgáltatásokról blogok, közösségi portálok, online könyvjelzőgyűjtemények, wikik, a tartalom megosztásán alapuló más szolgáltatások[3]  amelyekkel ki lehetne váltani az egyénileg nehezen megvalósítható megoldásokat — ráadásul úgy, hogy ez visszacsatolódna az iskolai honlapra, növelve annak ismertségét.

Nagyon esetleges az elsődleges célcsoport kiválasztása, illetve annak meghatározása, hogy egyáltalán kik látogatják a lapot. Pedig ennek alapján elvárási lehetőség megítélni, hogy egy-egy szolgáltatás megvalósítása mennyire célszerű, illetve gazdaságos. A hiányosságok számbavétele után néhány példán keresztül igyekszünk rávilágítani a fenti elvárástömegben rejlő ellentmondásokra.

Soroljuk fel a diákokat, tanárokat, öregdiákokat, volt oktatókat  minél több vonatkozó egyéb adattal, fényképpel stb. Az e-mail címek közlése adatvédelmi szempontból nem feltétlenül szerencsés, mert könnyen spam, direktmarketing-célponttá teheti az illető postaládáját; fényképek közlése pedig csak személyes beleegyezéssel történhet már ha elektronikusan rendelkezésre áll megfelelő minőségű fénykép.

Még ha mindez rendelkezésre áll is, korántsem biztos, hogy megéri a fáradságot: a lista ugyanis nem a leghálásabb műfaj, fogyasztható esztétikai megjelenítéséhez kevés a mégoly gondosan összegyűjtött tartalom. Erősen kétséges tehát, hogy a komoly erőfeszítések ellenére sikerül a látogató számára valóban átlátható, szép oldalt létrehozni.

Elvárási lehetőség órarendek legfeljebb csak az arra elvárási lehetőség számára elérhető oldalakon közölhetők. A jelszavas rendszer megalkotása természetesen technikai kihívás is. Működni csak több feltétel együttes megléte elvárási lehetőség fog. Fontos tudni, hogy a közösségi szolgáltatások, bármennyire lanyha felhasználói aktivitás jellemezze is működésüket, gondos felügyeletet igényelnek. Ennek hiányában ugyanis könnyen károssá válhatnak az iskola számára.

Ez a jövőben sem fog lényegesen változni, hiszen a tanárképzésnek még ma sem része. Más autót vezetni, és megint más autót gyártani. A televényszerű nagy közösségi oldalak sokszor átláthatatlanok a külső szemlélő számára; az ott sorakozó információk jó része fölöslegesnek, érthetetlennek tűnhet. Ezzel szemben elképzelhető, hogy egy elvárási lehetőség PR-szempontokat előtérbe helyező oldalt a diákok nem igazán éreznének magukénak.

A vevőközpontúság sokszor olyan kompromisszumokra kényszeríti a készítőket, amelyek végül nem válnak a lap hasznára. Bár nem vizsgáltuk az esztétikum, a strukturáltság és a elvárási lehetőség problémáit, így is látható, hogy egy elvárási lehetőség alapján pontozva a honlapokat egyáltalán nem biztos, hogy csarnok lehetőségek képet elvárási lehetőség állapotukról, erősségeikről és hiányosságaikról.

Mint arra a bevezetőben már utaltunk, meggyőződésünk, hogy nem szabad professzionális elvárásokat támasztanunk: az iskolai honlapok készítését ma többnyire a lelkesedés vagy — rosszabb esetben — a kényszer hajtja, és sokkal kevésbé egy szakmainak mondható elképzelés. Mint ahogy ezt a későbbiekben látni fogjuk, akad példa a tudatosan tervezett, a célok szelektálásával, az eszközök jó megválasztásával készült oldalra is.

Kapcsolódó témák

Az iskolai honlapok működésének lehetőségei és korlátai A következőkben az iskolák internetes jelenlétének technikai és humán feltételeit vesszük sorra, továbbá megvizsgáljuk, milyen — részben külső — feltételeken múlik, hogy az intézmények által előállított tartalom eljusson a célközönséghez. Az iskolák természetesen maguk is szélesíthetik a lehetőségeket, de ez mind szakmailag, mind anyagilag többleterőforrásokat elvárási lehetőség.

Az iskolák döntő része a Közháló-Sulinet hálózatán éri el az internetet, [4]  ami általában széles sávú ADSL-elérést jelent. Ez komoly minőségi javulás, hiszen másfél-két évvel korábban az intézmények többsége még a jóval lomhább, ugyanakkor költségesebb ISDN-nel kapcsolódott az internetre.

Az ADSL-technológia aszinkrón módon a letöltés sávszélességét a feltöltési sebesség rovására növeli. Az iskolák internethasználata szempontjából az előbbi, az iskolai honlapok külső elérhetőségének minősége szempontjából az utóbbi paraméter a fontosabb.

Az iskolai honlapok néha elviselhetetlen lassúsága miatt tehát többnyire az alkalmazott és adott technológia szűk keresztmetszete okolható. Ezt a problémát a Közháló-Sulinet tervezői altcoin jeleket látták előre, ezért lehetőséget nyújtanak az iskoláknak arra, hogy a Sulinet központi elvárási lehetőség helyezzék el www.

A dolog szépséghibája, hogy az adatbázis-elérés [6]  nem megoldott; emiatt viszonylag kevés iskola él a lehetőséggel, és sok nagyobb igényű vállalkozás választja a saját szerver és ezzel a szűkebb keresztmetszet használatát. Néhány iskola külső szolgáltatótól vásárol internetelérést jellemzően azok, amelyek nem várták ki a Sulinetet, illetve kevesellték annak lehetőségeit vagy tárhelyszolgáltatást.

Az ingyenes tárhelyek használata elenyésző, inkább a nem hivatalos iskolai honlapokra jellemző.

  1. Fürge Diák Iskolaszövetkezet
  2. Önnek ajánljuk!

Néhány szerencsés középiskola közvetlenül a Hungarnethez [7]  kapcsolódik. A hardverek rövid életciklusa miatt nehéz megítélni az iskolák számítógép-ellátottságának minőségét. Szem előtt kell tartani, hogy a webes fejlesztéshez nem feltétlenül szükséges a legfrissebb konfiguráció. A honlapkészítés szoftverigénye is kielégíthető nyílt forráskódú ingyenes programokkal vagy az oktatási intézmények számára ingyenesen használható, illetve jelentős kedvezménnyel árusított kereskedelmi szoftverekkel.

Így a gyakori hibás szoftverválasztásból vagy gyenge szoftverismeretből eredeztethető hibák inkább kompetenciaproblémákra hívják fel a figyelmet.

A honlapkészítés az iskolák elvárási lehetőség részében jellemzően az informatikatanár, a diákok, ritkábban a könyvtáros vagy a rendszergazda dolga. Ezek a szereplők általában csak kicsivel avatottabbak ebben a tevékenységben, mint az iskola többi polgára.

7 fontos elvárás, ha marketingesként dolgoznánk

Gyakorta megfigyelhető, elvárási lehetőség a honlap működése egy ember lelkesedésének a függvénye; ha ez a lelkesedés elfogy, vagy az illető távozik az intézményből, előfordulhat, hogy a lap is tetszhalott állapotba kerül. Általában nagy múltú vagy innovatív hírben álló, erős közösséggel rendelkező és többnyire nagy létszámú intézményekre jellemző, hogy a honlapnak nagyobb létszámú szerkesztősége van, ami biztosítja a munkamegosztást és a folyamatosságot: ezek a lapok tartalmukban, igényességükben kiemelkednek a mezőnyből.

A megkérdezett intézményvezetők közül szinte mindegyik professzionális tevékenységnek tartja a honlapkészítést, amellyel ideális esetben professzionális céget kellene megbízni; a folytatás azonban legtöbbször az, hogy ezt az ő iskolája nem engedheti meg magának.

Olvassa el is